Senarai Racun Makhluk Perosak
Tidak Berdaftar / Haram / Tiruan

Racun makhluk perosak (RMP) tidak berdaftar ialah RMP yang di dalamnya mengandungi perawis aktif yang disenaraikan di dalam Jadual Pertama, Akta Racun Makhluk Perosak (ARMP) 1974 tetapi tidak didaftarkan dengan Lembaga Racun Makhluk Perosak bagi tujuan untuk dikilangkan, diimport, dijual dan digunakan di negara ini.

Racun makhluk perosak haram ialah RMP yang di dalamnya mengandungi perawis aktif yang disenaraikan dalam Jadual Pertama, Akta Racun Makhluk Perosak 1974 tetapi telah diharamkan penggunaannya di negara ini atas sebab-sebab seperti ketoksidan kepada pengguna, mencemarkan alamsekitar, berbahaya kepada organisma berfaedah, kesan karsinogenik dan sebagainya. Contoh RMP yang diharamkan ialah paraquat dichloride, profenofos, prothiofos, quinalphos, fentin acetate dan lain-lain (sila rujuk senarai RMP yang diharamkan).

Racun makhluk perosak tiruan ialah RMP yang didaftarkan di negara ini tetapi nama dagangannya telah digunakan oleh pihak lain bagi tujuan untuk menipu dan mengaut keuntungan dengan menggunakan jenama yang terkenal. RMP ini mungkin mempunyai perawis aktif yang sama atau berlainan daripada jenama yang sebenar.
Baca selanjutnya >

Senarai
# Jenama Racun
Trade Name
Perawis Aktif
Active Ingredient
Jenis Racun
Pesticide Type
Kumpulan
Group
Nota
Notes
#
- Data tidak ditemui -